Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-31.05.2024. Biuro oraz Dział Handlowy są NIECZYNNE. Za utrudnienie PRZEPRASZAMY.

telefon-centrala 22 633 55 22

sekretariat 22 43 16 100

Pomoc

1. Jakie przepisy prawne regulują wyposażenie pojazdów w sygnalizację ostrzegawczą i światła dodatkowe?

Wyposażenie pojazdów w sygnalizację świetlną i dżwiękową regulowane jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. z póżniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dziennik Ustaw z 2003r nr.32 poz.262 Rozdział 7 – warunki dodatkowe dla taksówek Rozdział 8 - warunki dodatkowe dla pojazdów samochodowych uprzywilejowanych Rozdział 9 – warunki dodatkowe dla pojazdów samochodowych przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze /istotne zmiany – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2007r. oraz z dnia 17.10.2007r./ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 „ Prawo o ruchu drogowym” /Dz.U . nr.98 z 1997 poz. 602/ nakłada na producentów obowiązek uzyskania świadectw homologacji pojazdu i części jego wyposażenia. Rzeczpospolita Polska związana jest Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych będącymi załącznikami do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań sporządzonego w Genewie w 1958 roku. W Polsce właściwym organem administracyjnym udzielającym homologacji jest Ministerstwo Infrastruktury. Laboratoria uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych są wyznaczane przez ministra do spraw transportu odrębnie dla każdego Regulaminu. Producenci i użytkownicy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej związani są z zapisami określonymi w Regulaminach R65 i R 10. W zakresie tych regulaminów badania prowadzą : - dla Regulaminu R65 – Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 Warszawa, - dla Regulaminu R10 i dyrektywy 2004/104/WE – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55.

2. Jakie parametry techniczne wyrobu są przedmiotem badań homologacyjnych według Regulaminu R 65?

Specjalne światła ostrzegawcze powinny spełniać warunki wyszczególnione w załącznikach do Regulaminu R65: - załącznik 3 - sprawdzanie barwy specjalnego światła ostrzegawczego /kolorymetria/, - załącznik 4 - sprawdzanie szczelności lamp /próba deszczowa/, - załącznik 5 - wymagania fotometryczne /światłość efektywna/, częstotliwość, czas świecenia i wygaszenia/.

3. Jak winno być oznakowane specjalne światło ostrzegawcze według Regulaminu R65?

W miejscu widocznym po zamocowaniu specjalnego światła ostrzegawczego w sposób czytelny i nieścieralny winny być naniesione oznaczenia: typ wyrobu, nazwa producenta, napięcie znamionowe, moc, numer fabryczny oraz znak homologacji składający się z dużych liter X lub T oznaczających kategorię światła, dużych liter A lub B lub R oznaczających barwę światła następnie okręgu otaczającego dużą literę E z numerem identyfikacyjnym kraju który udzielił homologacji i numeru homologacji.

4. Jak czytać znak homologacji R65?

Przykładowe oznaczenie homologacyjne lampy ostrzegawczej: X B 1 E ₂₀ 001120 Opis: lampa ostrzegawcza kierunkowa /kategoria X/, niebieska /B/, o jednym poziomie światłości /1/, homologowana w Polsce /E20/ o numerze 001120 T A 1 E ₁ 001850 Opis: lampa ostrzegawcza 360⁰ /kategoria T/, żółta /A/, o jednym poziomie światłości /1/, homologowana w Niemczech /E1/ o numerze 001850.

5. Jakie parametry techniczne wyrobu są przedmiotem badań homologacyjnych według Regulaminu R10 i dyrektywy komisji 2004/104/WE?

Każdy odrębny wyrób lub podzespół elektryczny lub elektroniczny instalowany w pojeżdzie samochodowym winien podlegać badaniom w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z wymogami Regulaminu R10. 03 EKG ONZ lub dyrektywy 2004/104/WE Badana jest odporność wyrobu elektrycznego i elektronicznego na wąskopasmowe i szerokopasmowe zaburzenia elektromagnetyczne wywołane promieniowaniem elektromagnetycznym w paśmie częstotliwości od 20 MHz do 2000 MHz. Badany jest poziom emisji wąskopasmowych i szerokopasmowych zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez wyrób elektryczny i elektroniczny w paśmie częstotliwości od 30 MHz do 2000 MHz.

6. Jak winien być oznakowany wyrób według Regulaminu R10?

W widocznym i łatwo dostępnym miejscu na wyrobie powinien być umieszczony znak homologacji składający się z okręgu, wewnątrz którego znajduje się duża litera „E” z numerem identyfikacyjnym kraju, który udzielił homologacji, numeru regulaminu i numeru homologacji.

7. Jak winien być oznakowany wyrób według Dyrektywy Komisji 2004/104/WE?

Znak homologacji WE musi być umieszczony na wyrobie w sposób zapewniający czytelność i trwałość oznakowania. Znak składa się z prostokąta otaczającego małą literę „e” z numerem identyfikacyjnym kraju, który udzielił homologacji i numeru homologacji.

8. Jak czytać znak homologacji R10?

Przykładowe oznaczenie homologacyjne wyrobu: E ₂₀ 10R - 03 263 Opis: wyrób został homologowany pod względem kompatybilności elektromagnetycznej w Polsce /E20/ zgodnie z regulaminem R10 wraz z serią poprawek 03 pod numerem 263.

9. Jak czytać znak homologacji WE?

Przykładowe oznaczenie homologacyjne wyrobu : e 20 03 0045 Opis: wyrób został homologowany pod względem kompatybilności elektromagnetycznej w Polsce /e20/ zgodnie dyrektywą 72/245/EWG zmienionej dyrektywą 2004/104 WE pod numerem 0045.

10. Jakie parametry definiują skuteczność ostrzegawczej sygnalizacji dźwiękowej?

Skuteczność ostrzegawczej sygnalizacji dźwiękowej uprzywilejowania pojazdów w ruchu, określana jako poziom ciśnienia akustycznego /dB(A)/, jest składową wielu czynników: - mocy i charakterystyki widmowej generatora sygnałów akustycznych, - dopasowania impedancji głośnika i generatora /napięcie wyjściowe na głośnik/, - charakterystyki widmowej zastosowanego głośnika w pasmach częstotliwości generowanych przez generator, - efektywności głośnika. Moc głośników sygnałów dźwiękowych 100 W a nawet 150 W nie jest parametrem wystarczającym do określenia skuteczności ostrzegawczej sygnalizacji dźwiękowej pojazdów uprzywilejowanych. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego sygnałów dźwiękowych pojazdów „zwykłych” muszą być zgodne z wymaganiami Regulaminu R28 EKG ONZ ale dla pojazdów uprzywilejowanych takiego uregulowania prawnego praktycznie nie ma. Polska norma PN-75/S-76006 „Właściwości akustyczne sygnałów dwu dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Wymagania i badania” nie przystaje do obecnie produkowanych i stosowanych wielotonowych o zmiennej częstotliwości sygnałów dźwiękowych i została wycofana bez zastąpienia 21 lipca 2005 roku. Wymagania służb użytkujących pojazdy uprzywilejowane /zawarte w zapisach SIWZ/ określają wartość poziomu ciśnienia akustycznego na 100 dB (A)÷115 dB (A) mierzone z odległości 7 metrów dla każdego rodzaju dźwięku. Są to wartości przyjęte na podstawie innych regulacji prawnych /R28/ oraz prób i doświadczeń nie podparte dokumentem, jak to się ma w odniesieniu do specjalnych świateł ostrzegawczych /Regulamin R65/.

12. Co to jest kod IP według normy PN-EN 60529?

Jest to system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taka ochroną. Przykład oznaczenia IP 54: Litery kodu IP, pierwsza cyfra charakterystyczna 5 – ochrona przed pyłem, druga cyfra charakterystyczna 4 - ochrona przed wnikaniem wody rozbryzgiwanej.

Chcemy pozostać z Tobą w kontakcie

Abyśmy mogli poinformować Cię o ważnych wydarzeniach z życia firmy, promocjach i ofertach specjalnych zostaw nam swój adres e-mail. Zapewniamy, że nie wysyłamy spamu.